RE/MAX MONGOLIA
бүсийн шимтгэл
Уг шимтгэлийг зөвхөн боломжит худалдан авагчтай гэрээ байгуулж, харилцагчийн дансанд төлбөр мөнгө бүрэн шилжсэний дараа авна.